За Нас

accounting„Софи перфект и сие” ЕООД основана през 2007г.

Ние сме амбициозен екип специалисти с опит в областта на счетоводството и данъчното право.

Ние предлагаме:

ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО И КОНСУЛТАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ

 както за юридически, така и за физически лица.

При нас ще намерите компетентно решение на счетоводни и административни проблеми, свързани с вашата дейност и в съответствие с най-новите законови изисквания.

- Подготвяне на документи за нова фирма към Агенция по вписванията;

-Регистрация в НАП, изработка на печат, банкова сметка и други

необходими документи за стартиране на дейността;

-Абонаментно счетоводно обслужване;

-Годишно счетоводно обслужване;

-Изготвяне на годишни данъчни декларации;

 • Осчетоводяване и класифициране на счетоводните документи и изготвяне и представяне на годишни финансови отчети и оборотни ведомости;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО от правоспособен счетоводител;
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт;

-Изготвяне на справки-декларации по ДДС;                    

-ДДС регистрации и дерегистрация;

-Възстановяване на ДДС от ЕС

-Интрастат декларации;

-Подаване на информация в НАП;

-Съдействие при издаване на лиценз на общността

-Консултации в областта на счетоводството и данъците;

- Консултации и съдействие за отпускане на кредити;

-Застраховки;

                                                                                                                  И ОЩЕ:

 • Текуща обработка на входящи и изходящи счетоводни документи съгласно НСС и МСС, изготвяне на данъчни декларации, осигуровки, платежни документи и данни за НАП, оборотни ведомости;
 • Изготвяне на ведомости за заплати и осигуровки, както и осъществяване на всички дейности, свързани с управлението на персонала и лицата наети по трудови и граждански правоотношения;
 • Счетоводно отчитане по ЗДДС, изготвяне и подаване на месечни VIES декларации, начисляване на дължими данъци и такси – на основание на ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ;
 • Предоставяне на своевременна информация и консултации за прилагане на оптимална счетоводна политика и спазване на действащото данъчно законодателство; трудово – правни и осигурителни консултации;
 • Данъчна защита и участие при извършване на данъчни проверки;
 • Съставяне на годишни и междинни финансови отчети;
 • Осигуряване на одиторска заверка на ГФО от регистриран одитор;
 • Дълготрайни активи – завеждане, изготвяне на амортизационни планове, начисляване на амортизации, инвентаризации, периодически оценки и статистически справки;
 • Изготвяне на документи за лиценз на общността
 • Представителство на фирмата пред

-Национална агенция по приходите

-Изпълнителна Агенция „Автомобилна Администрация”

-Министерство на транспорта

-Национал осигурителен институт

-Застрахователни дружества

-Община

-Инспекция по труда

-Трудова медицина

ТРЗ КАЛКУЛАЦИИ

Ние ще извършим съответните ТРЗ калкулации (включително данни за заплати, бонуси и други нерегулярни плащания, болнични, отпуски, удръжки и т.н), при съгласувани с вас процедури за координация на постоянните данни за служителите, като:

 • Обработим променливата месечна ТРЗ информация;
 • Отразим промени в досиетата на служителите в ТРЗ софтуера;
 • Организираме калкулацията на месечна база на брутни/нетни заплати, социални и здравни осигуровки, личен данък, и т.н.
 • Организираме изплащането на заплатите и други ТРЗ свързани плащания през интернет банкиране или чрез изготвяне на писмени инструкции.

След като обработим входящата информация, нашите ТРЗ счетоводители могат да:

 • изготвят и подадат всички задължителни отчети, справки и декларации, изисквани по закон;
 • изготвят справки и резюмета (брутни/нетни заплати по служители, осигуровки и данъци по позиции, и т.н.);
© 2017 MUHASEBE TRANSPORT. All Rights Reserved. Developed by Ludogorska.com